Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/09/2020
02111213141729313235
37 49 51 53 56 65 67 68 72 76
- -
29/09/2020
01030406131418222932
39 41 47 51 56 65 66 69 76 77
- -
29/09/2020
06131517203741505458
59 60